موجودی تا بشود، هستنده‌ای را می‌خواهد که هر باره بی‌نهایت لباس را برای بی‌نهایت نقاب بیاراید و بی‌نهایت جان ببخشد. هستنده، موجود را خشمگین که شود می‌فهمد، عاشق که شود می‌داند و هر چه را او دارد، پیش تر دارد. برایش نفس می‌کشد چون دم و هر‌دم از این هستی بری که آید، آن را مناسب تن‌اش می‌کند، هم قواره مانند آدم و حوا پیش از شکاف.

تصویرسازی

تصویرسازی تبلیغاتی، کتاب، نشریات با تکنیک‌های مختلفی با توجه به نیاز پروژه‌های گوناگون اجرا می‌شود. به تناسب آینده پروژه تصمیم گرفته می‌شود که لایه‌بندی و آزادی عمل تصویرسازی نهایی برای تبدیل شدن به موشن و استفاده در ابعاد مختلف قابل دسترسی باشد.

طراحی کارکتر و طراحی مسکات

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی کتاب و طراحی جلد

تمرکز برروی یک پیام ویژه و یا برجسته سازی پیام معمولا در کمپین های تبلیغاتی موثر هستند. کمپین تبلیغاتی با داشتن استراتژی و…

پوستر

در بخش کپی رایتینگ چند فعالیت عمده در استودیو است انجام می‌شود. اسم گذاری، نوشتن شعار، نوشتن سوتیترها و تگ لاین ها، نوشتن مواد…

تصویرسازی تایپوگرافی