استراتژی

با کدام چشم ببیننمان؟ با چه قلبی حس شویم؟ چه زمان رشته هایمان را پیوند دهیم؟ به چه کس تمام و به چه کس نیم رخمان را بنماییم؟ زمان، امروز نیست که فردا است و برای هر ضربه ای جوابی در کمین است. همانطور که ما کمین آنها را کمین گرفته ایم. نقشه ی جان آنچه موثر است، می کشیم و تمام بی راهه ها را پیش تر علامت می گذاریم. به هرچه هست محاطیم و در محیط نفس می کشیم.

آر اند دی

شروع فرایند همیشه و در تمام مراحل آن همراه تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه با دو نگاه اصلی ایجاد می‌شود. اول حقایق بیرونی بازار که شامل رقبا…

جلسات ایده پردازی

ایده پردازی پروژه ها به تناسب سفارش و رسانه آن شکل می گیرند. تلاش می شود با درک هرچه بیشتر از ذهنیت سفارش دهنده در جلسات خلاقیت …

کارگردانی هنری

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی هویت

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

کارگردانی و مدیرت‌هنری

کارگردان و مدیر هنری پروژه های مختلف در بخش های مختلف با ذهنی آماده اسناد دریافت شده از مشتری و تیم خلاقیت که شامل بریف پروژه و ایده کار است را به مرحله اجرا می رساند و به درستی آن در تمام مراحل نظارت می کنند. کارگردان و مدیر هنری توجه می کند پروژه به جالب توجه ترین شکل خود اجرا شود.
یکی از مهمترین وظایف کارگردان توجه به روایت در کار است. عنصر روایی انتخاب شده در ایده و آن چیزی که مورد نیاز پروژه است به عنوان یک کلیت مهم برای سنجش صحت اجرا، همیشه مورد توجه قرار می گیرد. روایت در پروژه بصری از تمام عناصر آن سرچشمه می گیرد. رنگ ها قصه هایی می گویند. این قصه ها برای فرهنگ های مختلف معانی متفاوتی ارائه می دهد. خطوط و هارمونی کل کار و تمام اجزای عناصر بصری هر یک در این روایت کار ویژه ای انجام می دهند. مطابق نیاز هر پروژه کلمات و نوشتار (کپی رایتینگ) هم کمک می کنند تا روایت هر چه بهتر اتفاق بیافتد. گاهی روایت ها کاملاً بر عهده واژه هاست و گاهی تلفیق با عناصر بصری هدف مورد نظر را ایجاد می کنند. پس از این پروژه به مرحله تولید می رود.