استراتژی

با کدام چشم ببیننمان؟ با چه قلبی حس شویم؟ چه زمان رشته هایمان را پیوند دهیم؟ به چه کس تمام و به چه کس نیم رخمان را بنماییم؟ زمان، امروز نیست که فردا است و برای هر ضربه ای جوابی در کمین است. همانطور که ما کمین آنها را کمین گرفته ایم. نقشه ی جان آنچه موثر است، می کشیم و تمام بی راهه ها را پیش تر علامت می گذاریم. به هرچه هست محاطیم و در محیط نفس می کشیم.

آر اند دی

شروع فرایند همیشه و در تمام مراحل آن همراه تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه با دو نگاه اصلی ایجاد می‌شود. اول حقایق بیرونی بازار که شامل رقبا…

جلسات ایده پردازی

ایده پردازی پروژه ها به تناسب سفارش و رسانه آن شکل می گیرند. تلاش می شود با درک هرچه بیشتر از ذهنیت سفارش دهنده در جلسات خلاقیت …

کارگردانی هنری

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی هویت

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

طراحی هویت

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری دقیق بررسی می شود. تناسب خطوط، استفاده از عکس، آرایش مواد بصری کنار هم، ضخامت ها، فضای منفی، جهت نگاه، نقطه توجه، گویایی و بسیاری دیگر از احساسات عمومی از فضای بصری یک پروژه به واسطه طراحی درست گریدهای بصری شکل می گیرد.
روحیه عمومی هویت بصری بخش های نهایی هویت بصری است که حالا در قالب یک برندبوک آمده و در صورت نیاز برند و یا شرکت ها به طور کامل به مدیر هنری آنها داده شده و استودیو است برای این منظور جلسات آموزشی و تبیین با مدیران هنری برقرار می کند و در آن مباحث مهمی را مرور می شود. از آنجا که در بسیاری از موارد نیاز به استفاده از عکس، ویدئو وجود دارد و ارائه گزارش های کاری و طراحی جزئی باید توسط تیم داخلی برند به طور جاری انجام شود، مدیر هنری یک برند باید به دقت به آنچه توسط تیم طراحی استودیو است ایجاد شده است نظارت کرده و برای این منظور به لحاظ احساس، فلسفه و چیستی طراحی باید کاملاً دقیق باشد. استودیو است این مهم را یکی از وظایف خود در کار می داند.