استراتژی

با کدام چشم ببیننمان؟ با چه قلبی حس شویم؟ چه زمان رشته هایمان را پیوند دهیم؟ به چه کس تمام و به چه کس نیم رخمان را بنماییم؟ زمان، امروز نیست که فردا است و برای هر ضربه ای جوابی در کمین است. همانطور که ما کمین آنها را کمین گرفته ایم. نقشه ی جان آنچه موثر است، می کشیم و تمام بی راهه ها را پیش تر علامت می گذاریم. به هرچه هست محاطیم و در محیط نفس می کشیم.

آر اند دی

شروع فرایند همیشه و در تمام مراحل آن همراه تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه با دو نگاه اصلی ایجاد می‌شود. اول حقایق بیرونی بازار که شامل رقبا…

جلسات ایده پردازی

ایده پردازی پروژه ها به تناسب سفارش و رسانه آن شکل می گیرند. تلاش می شود با درک هرچه بیشتر از ذهنیت سفارش دهنده در جلسات خلاقیت …

کارگردانی هنری

پوستر تبلیغاتی اگر چه چون دوران ژول شره Jules Chéret سرآمد نیست و رنگ و بوی تازگی را از دست داده است و فنی کهن سال برای تبلیغات…

طراحی هویت

فضای دیداری هویت یک برند به لحاظ تنفس، گردش چشم، تونالیته و هارمونی نیازمند طراحی دقیق گریدهای بصری است. در طراحی گرید، تناسب های بصری …

جلسات مشاوره و ایده‌پردازی

ایده پردازی پروژه ها به تناسب سفارش و رسانه آن شکل می گیرند. تلاش می شود با درک هرچه بیشتر از ذهنیت سفارش دهنده در جلسات خلاقیت بخش های مختلف بریف به دست آمده از تحقیق و توسعه، جزء به جزء و با دقت بررسی شده و شکل های مختلف اجرایی ایده ها بررسی شوند. قطعاً ایده های اولیه هیچ واقعیت بیرونی را در نظر نمی گیرند و به این ترتیب ذهن تیم، بدون محدودیت کار می کند. سپس آن ایده های به دست آمده در مراحل مختلف پالایش شده و ساختار می گیرند. در طی فرایند ساختاری کردن ایده ها شرایط اجتماعی و روانی جامعه و افراد مورد توجه است و پس از آن روش های اجرا و به همین ترتیب نحوه نفوذ و اثربخشی مورد بحث قرار داده می شود. تمام خروجی های بصری و صوتی با کلیت های واقعی جامعه تطابق داده می شوند و واقعی سازی ایده ها باعث می شود تاثیر بیرونی آنها بهتر درک شود. در پایان قبل از ارائه ایده به کارگردان یا مدیر هنری پروژه بریف اولیه پروژه و ایده خروجی از تیم خلاقیت در کنار هم مورد سنجش قرار می گیرند. .