ویگما

طراحی هویت بصری رویداد ویگما در سال 1398-99 به سفارش دبیرخانه جشنواره به استودیو است محول شد.

ویداد ویگما یا همان «جشنواره منتقدان بازی ھای ویدیویی» ترکیبی از جشنواره و رویدادی یک روزه با رویکردی متفاوت است که در بخش جشنواره استاندارد جھانی را پیاده سازی کرده و در نتیجه صرفا منتقدان و خبرنگاران حرفه ای از رسانه ھای تخصصی بازی داوری آثار را برعھده دارند

ویگما نخستین جشنواره بازی در ایران است که توسط رسانه ھا و منتقدان بازی برگزار می شود و به ھمین خاطر ھدف و ساختار متفاوتی را دنبال می کند.

ساختاری که ھمه ما را به جشنواره ای استاندارد در حوزه بازی ھای ویدیویی نزدیک می کند.

#جشنواره-بازی-ویگما

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!