آن الهام که جهان را گسترده‌تر از افق می‌نمایاند، نشان داد در سقفی که شکاف نمی‌خورد، بی‌نهایتی است که به آن گرفتار آمده‌ایم. چگونه این هاله‌ی به گردمان را همه از خود کنیم، همان هنگام که لحظه لحظه‌اش را خط و نشان می‌کشیم؟ پس از درون کره، مانند کره متصاعد می‌شویم، در همه زوایا و در همه جهات. در همه حالات به یک عمق به یک شکل، بی کران.

در پروژه‌های سیصد و شصت درجه استودیو است در تمام ابعاد فعالیت کرده و کلیت کار را بر عهده می‌گیرد. ساخت مفهوم کامل هر اتفاقی را زیر نظر می‌گیرد. ساخت برند، فضای بصری و صورت آن، تمام مواد چاپی و دیجیتالی همینطور عکاسی و فیلم و تبلیغات در این پروژه‌ها بر عهده استودیو است قرار می‌گیرد. پروژه‌های سیصد و شصت درجه در یک هماهنگی کامل در تمام اجزا قرار دارد و استودیو است به تمام بخش‌های آن نظارت می‌کند. در مواردی که ساخت و اجرای آن در پروژه حتماً باید توسط تیم خارجی انجام شود، استودیو است.